DYDD SADWRN
24 GORFFENNAF
2021

logoyescymru.png

YMUNWCH YN
Y SGWRS

ECONOMI CRYF...I BOBL
A'R BLANED

yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png

SAFLE’R ŴYL

PRIF OFOD

Y gofod digidol lle gallwch chi ymuno

yn y sgwrs ar Gymru.

mainside.png

Y gofod cymdeithasol ar gyfer DJs, cyfarfod pobl

newydd a threulio amser efo ffrindiau.

Y BIG TOP

GOFOD CYMDEITHASOL

bigtop.png

Cyfres o drafodaethau a dadleuon am ddyfodol gwell i bobl Cymru yw Yestival. Ar ôl dysgu beth sy'n bosibl / angenrheidiol yn y dyfodol, bydd y drafodaeth yn troi at sut i weithredu hyn, â San Steffan yn dilyn llwybr mor wahanol i'r Llywodraeth y pleidleisiodd pobl Cymru drosti ar gyfer Cymru.

Mae'r ymrwymiad i les pobl a'r blaned, fel sydd wedi ei nodi yn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (WFG) yn rhoi Cymru ar wahân i San Steffan. Mae'r Ddeddf yn mynd i'r afael â ffyniant economaidd i bobl Cymru, cyfiawnder cymdeithasol a materion yn ymwneud â'r blaned.

Wrth ddilyn themâu Deddf WFG, canolbwyntiodd yr Yestival cyntaf ar gydraddoldeb ac fe'i cynhaliwyd yn gyfan gwbl ar-lein. Bydd y digwyddiad nesaf yn trafod rhan arall o'r Ddeddf: ffyniant.

YR ŴYL
 

yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png

Dileu tlodi  Ellie Harwood, Hilary Wainwright, Russell Todd, Shavanah Taj, 

Newid yn yr hinsawdd / Colli natur / Bargen Werdd Newydd Duncan Fisher, Donal Whelan, Katie Gallogly Swan, Rajsri Saikrishnan, Sam Ward

Arian sofran Ben Arc, Mark Hooper, Justin Peter-Lilly, Tegid Roberts

Bydd Gŵylia: Economi Cryf   yn gyfle i drafod

yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png

Sut mae San Steffan yn gwneud ein heconomi yn wan

Mynd i'r afael â'r camsyniad sylfaenol bod Cymru yn gynhenid wan a bod ei chryfder yn dibynnu ar San Steffan.

yıldız.png
yıldız.png
yıldız.png

Sut y gall cryfder economaidd fod yn rhywle arall:

Datblygu a diffinio syniadau a fyddai'n gwneud ein heconomi yn gryf, ond sydd y tu hwnt i'w cyrraedd ar hyn o bryd neu'n cael ei anwybyddu oherwydd bod gan San Steffan y pŵer gor-redol ac yn dweud “na”.

Bydd trafodion yn cael eu cyflwyno gan

 

MC: Carys Eleri, Actores, Perfformiwr, aelod pwyllgor YesCymru

 

Crynodebau: Mark Hooper, Banc Cambria

Cian Ciáran, cyd-drefnydd Gŵylia:

 

“Mae San Steffan yn bendant yn gwrthod mynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb, a thrwy bopeth mae'n ei wneud mae’n cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd. Rhaid i Gymru fynd i'r afael â'r ddau fater er lles y bobl a'r blaned, ond mae'n cael ei hatal rhag gwneud hynny. Beth allai annibyniaeth ei gynnig i Gymru wrth fynd i’r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol a dinistrio hinsawdd a natur?”

 

“Edrychaf ymlaen at glywed gan siaradwyr sy’n arbenigwyr ar yr economi ac arian, byddan nhw'n gallu nodi’r rhwystrau a’r heriau sydd o’n blaenau wrth amlinellu’r opsiynau sydd gan Gymru annibynnol i’w cynnig i’w holl bobl.”

Mehefin 2021