TRAFODAETH TLODI

Ellie Harwood.jpeg
Hilary3.jpeg
Russell-Todd-8-350x341.jpeg
Shavanah Taj profile Wales TUC.jpeg

TRAFODAETH HINSAWDD

Donal (1).jpg
Image from iOS.jpg
Katie- Boston UNI.png

TRAFODAETH ARIAN

download (1).jpeg
Justin Peter -Lily.jpeg
mark hooper.png
Tegid Robertsjpeg.jpeg

Ellie Harwood

 

Mae Ellie yn ymgyrchydd gwrth-dlodi o Rondda Cynon Taf. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn ymchwilio ac ymgyrchu ar y berthynas rhwng tlodi a'r modd mae’n croestorri â mathau eraill o anghydraddoldeb systemig. Yn ogystal â gweithio i fynd i’r afael â thlodi plant o fewn y system addysg yng Nghymru, mae hi hefyd yn cyd-gadeirio Cynghrair Gwrth-dlodi Cymru ac yn gwirfoddoli gyda sawl rhwydwaith sydd wedi ymrwymo i ddatblygu Cymru decach a mwy cynaliadwy. Mae hi’n credu bod tlodi yn ddewis gwleidyddol, ac y dylai pawb yng Nghymru gael y modd i fyw bywyd urddasol, o fewn ein hadnoddau presennol.

Hilary Wainwright

 

Mae Hilary yn gymdeithasegydd a enillodd radd BPhil o Brifysgol Rhydychen. Mae hi'n gweithio fel ymgyrchydd-ymchwilydd annibynnol a newyddiadurwr. Hi yw’r golygydd a sefydlodd Red Pepper.

Yn ymgyrchydd ffeministaidd sosialaidd gyda chysylltiadau cryf â'r mudiad llafur mae Hilary wedi bod yn eiriol dros ddemocratiaeth gyfranogol ers amser maith. Bu’n Ddirprwy Gynghorydd Economaidd i Ken Livingstone gyda Greater London Council o 1982, lle sefydlodd y Popular Planning Unit of the Greater London Council. Yn 2017, fe’i gwahoddwyd i ymuno â ‘Community Wealth Building Commission’ Plaid Lafur y DU, a oedd yn cynnwys, ymhlith eraill, undebau llafur, sefydliadau cydweithredol, sefydliadau cymunedol a chynrychiolwyr trefol blaengar. Fe’i sefydlwyd er mwyn adeiladu ar brofiad cadarnhaol cyngor Preston o gaffael cyhoeddus er mwyn amddiffyn a gwella swyddi lleol, hybu lles cymunedol a chryfhau rheolaeth ddemocrataidd. Bu defnyddio democratiaeth gyfranogol er mwyn adeiladu cyfoeth cymunedol yn edefyn trwy gydol bywyd Hilary fel ymgyrchydd. Mae hi wedi dogfennu atgyfodiad symudiadau democrataidd mewn sawl gwlad, gan ddadansoddi'r gwersi ar gyfer gwleidyddiaeth flaengar.

Russell Todd


Mae gan Russell gefndir ym maes datblygu cymunedol, yn helpu cymunedau i drefnu eu hunain i fynd i’r afael â’r heriau sy’n eu hwynebu. Mae'n gweithio ar ei liwt ei hun yn cynnig gwasanaethau yn ymwneud ag ymgynghori, hyfforddiant ac ymchwil i ddatblygu cymunedol. Yn ogystal, mae'n gynhyrchydd ar bodlediad ac yn hyfforddwr a sefydlodd y podlediad cyntaf yn y byd sy’n trafod pynciau amrywiol: datblygu cymunedol a thîm pêl-droed Cymru - The Community Development Podcast a Podcast Pêl-droed. Ef hefyd yw cyfarwyddwr a sefydlwr mentrau cymdeithasol fel Valleys Ale Trails, Expo’r Wal Goch a Grow Social Capital. Mae Russell wedi cyhoeddi gwaith ar bwnc angori cymunedol, datblygu cymunedol a phêl-droed Cymru ac mae'n credu y gall grym cyfalaf cymunedol a chymdeithasol fynd i'r afael ag anghydraddoldeb, gwella lles a gofalu am y blaned.

Shavanah Taj

Shavanah Taj yw Ysgrifennydd Cyffredinol BME cyntaf TUC Cymru. Ymunodd â TUC Cymru ym mis Chwefror 2019 o’r Public and Commercial Services Union (PCS), lle bu’n Ysgrifennydd Cymru ers 2013. Mae Shavanah yn ymgyrchydd angerddol mae’n cyfrannu areithiau mewn dadleuon bwrdd crwn a gorymdeithiau protest yn aml, ar faterion fel gwrth-hiliaeth, hawliau dynol, hawliau menywod, cyflog teg a gwaith teg.

 

Donal Whelan

 

Mae Donal Whelan yn beiriannydd sain, yn ymgyrchydd amgylcheddol ac eiriolwr dros annibyniaeth i Gymru a Bitcoin. 

Ymgyrchodd gyda Frack Free Wales am 4 blynedd er mwyn dod â'r bygythiad o ffracio i ben yng Nghymru.

Dangosodd yr ymgyrch honno, er bod enillion amgylcheddol bach yn bosibl, nad yw dynoliaeth, wrth ei wraidd, mewn cydbwysedd â natur ac mai dim ond newid systemig all droi'r trai. 

Y pethau sydd flaenaf wrth yrru'r dinistr amgylcheddol yw twf parhaol CDG a'r obsesiwn â chynyddu elw. A'r pethau sydd flaenaf wrth yrru'r ffenomenau hynny yw bod ein system ariannol wedi ei seilio ar ddyled.

Mae Donal yn ystyried Annibyniaeth i Gymru a Bitcoin yn ddwy ffordd ystyrlon o greu newid systemig:

Annibyniaeth oherwydd bod y DU wedi'i chlymu'n anorfod â'r hen system ddinistriol, ond fel cenedl annibynnol gallai Cymru arloesi ym maes cynaliadwyedd;

Bitcoin oherwydd bod symud oddi wrth system ariannol ar sail dyled at system ar sail arbed yn cynnig gobaith i fodau dynol a'r blaned sy'n ein cynnal. 

Duncan Fisher

Mae Duncan Fiosher yn rhedeg cynllun Our Food Brecon Beacons & Food Monmouthshire. Nod y cynllun yw ailadeiladu’r economi fwyd lleol dros y deng mlynedd nesaf, mynd i’r afael â charbon, ailadeiladu natur, lliniaru llifogydd, darparu swyddi lleol ac atal llif yr elw i gyfrifon banc y tu hwnt i’r economi leol. (www.our-food.org). Mae hefyd yn helpu i sefydlu Wellbeing Economy Alliance yng Nghymru, sydd yn gysylltiedig â rhwydwaith fyd-eang sy’n hyrwyddo ffordd newydd o ystyried a rheoli'r economi.

Katie Gallogly-Swan

Mae Katie Gallogly-Swan yn ymgyrchydd, academydd ac eiriolwr â diddordeb mewn mudiadau cymdeithasol byd-eang ac amlochrogiaeth. Yn y gorffennol, mae hi wedi gweithio gydag Oxfam ac ActionAid yn ogystal ag ystod o sefydliadau llawr gwlad yn yr Alban sy'n rhoi sylw i gyfiawnder economaidd, hinsawdd a rhyw. Mae gan Katie radd BA mewn Anthropoleg Gymdeithasol o Brifysgol Harvard, lle enillodd Wobr Hoopes am ymchwil eithriadol, a gradd Meistr mewn Astudiaethau Datblygu o Brifysgol SOAS Llundain, lle enillodd y Wobr Ôl-radd Astudiaethau Datblygu. Mae traethawd hir ei gradd Meistr yn trafod y berthynas rhwng cyllid datblygu, llafur ffoaduriaid, a pholisi diogelwch. Daw Katie o Coatbridge, yr Alban.

Ben Arc

Ben Arc: Swansea based educator, free and open-source enthusiast/advocate, applied bitcoin/digital currency researcher and developer. Creator of LNbits, Where39 protocol, and a host of free and open-source digital currency software and hardware.

Justin Peter-Lilly

Mae Justin yn ymgyrchydd dros ddiwygio arian a gwell addysg ariannol mewn ysgolion a thu hwnt. Mae Justin yn entrepreneur rhwydweithio sy'n gweithio i adeiladu cymunedau cryfach a mwy gwydn. Mae wedi gweithio gyda Positive Money UK ymhlith sefydliadau eraill.

Mark Hooper

 

Mae Mark wrthi yn creu banc cyntaf yng Nghymru i fod yn un cymunedol dan berchnogaeth cydfuddiannol.

Cyn hynny sefydlodd y cwmni cydweithredol 'coworking' Cymreig, indycube.


Tegid Roberts

 

Mae Tegid yn Gyfarwyddwr ar Cadarn Consulting, cwmni ymgynghori ar dechnoleg. Mae'n Uwch Gynghorydd Gwyddonol i Sefydliad Technolegau, Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol (IMPACT) Prifysgol Abertawe. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar gwmni gemau cyfrifiadurol ar ran buddsoddwr mawr ac yn aelod o fwrdd IndyCube, cymdeithas budd cymunedol. Mae'n gyd-sylfaenydd ar Banc Cambria, prosiect bancio cymunedol i Gymru.

Mae gan Tegid rwydwaith helaeth o gysylltiadau o blith gweinidogion Llywodraeth Cymru, gweision sifil, Swyddfa Cymru, DeExEU a Thrysorlys y DU. 

Profiad perthnasol arall

Graddiodd Tegid mewn Peirianneg Electronig o Brifysgol Efrog a dechreuodd ar ei yrfa yn Is-adran Technoleg Uwch Sony yn Rhydychen, y DU. Ar hyn o bryd mae hefyd yn aelod creiddiol o fwrdd cynghori economaidd Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn Llywodraeth y DU, yn ymddiriedolwr gyda Sefydliad Bevan ac yn aelod o banel arbenigol Llywodraeth Cymru ar Arloesi Digidol.

Y Digwyddiad

10.00 - 10.30 

 10.30 - 11.45

11.45 - 12.00

12.20 – 13.35

13.35 – 13.50

14.10 – 15.25

15.25 – 15.40

15.50 - 16.00

Croeso

TRAFODAETH TLODI
Trafodaethau gyda Ellie Harwood, Hilary Wainwright, Russell Todd, Shavanah Taj

Crynodeb

TRAFODAETH HINSAWDD
Trafodaethau gyda Donal Whelan, Duncan Fisher, Katie Gallogly Swan, Rajsri Saikrishnan, Sam Ward

Crynodeb

TRAFODAETH ARIAN
Trafodaethau gyda Ben Arc, Mark Hooper, Justin Peter-Lilly, Tegid Roberts.

Crynodeb

Cyn cau

16.00 - 16:30

Rhwydweithio ar Spatial

16.30 - 18.00

Set DJ ar Spatial